Ordinær Generalforsamling

Gymnastikforeningen Køge Bugt afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 20:00 i

GF Køge Bugt's klublokale, Katekismusgade.

Dagsorden i henhold til vedtægterne (pdf):

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget for næste regnskabsperiode.
  4. Indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  5. Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter. Kandidater, der ønsker at opstille skal meddele deres kandidatur til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
  6. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.
  7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter.
  8. Eventuelt.
Punkt 4:  Forslag til vedtægtsændring.
1) Nuværende
§ 7. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. maj.
Indkaldelsen sker skriftligt i lokalpressen, senest 14 dage før mødets afholdelse.
Foreslås af bestyrelsen ændret til
§ 7. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. maj.
Indkaldelsen sker skriftligt på foreningens hjemmeside, senest 14 dage før mødets afholdelse.

2) Nuværende

§7. Stk. 9: En ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen.
Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
såfremt mindst 50 stemmeberettigede, skriftligt har fremsendt en motiveret anmodning herom til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest én måned efter anmodningen er modtaget.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og indeholde en dagsorden.
Foreslås af bestyrelsen ændret til
§7. Stk. 9: En ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen.
Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
såfremt mindst 50 stemmeberettigede, skriftligt har fremsendt en motiveret anmodning herom til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest én måned efter anmodningen er modtaget.
Indkaldelse skal ske skriftligt på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel og indeholde en dagsorden.
 

Vel mødt!

Bestyrelsen

Seneste nyheder

Se alle nyheder
Gymnastikforeningen Køge Bugt · Ravnsborgvej 3A · 4600 Køge · Tlf. 40754143 · Mail: admin@koegebugt.dk