Samværspolitik og børneattester

Samværspolitik 

Gymnastikforeningen Køge Bugts samværspolitik er et sæt regler for, hvordan omgangstonen bør være i foreningen mellem idrætsudøver og træner/frivillige. Formålet med samværspolitikken er at tilgodese og beskytte det enkelte barn/idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelle overgreb. Tillige ønsker vi at med samværspolitikken at skabe trygge rammer, baseret på sund fornuft, omgangstone og væremåde udøvere, forældre, instruktører, ledere og øvrige frivillige imellem.
 
Alle ansatte, frivillige, ledere med direkte tilknytning til foreningen skal være bekendt med samværspolitikken. Gymnastikforeningen Køge Bugt ønsker at skabe og vedligeholde en kultur, hvor man generelt interesserer sig for hinandens arbejde, udveksler erfaringer og involverer forældre.
 
Nedenstående er foreningens generelle retningslinjer for trænere, instruktørers og lederes færden:
 • Trænere, instruktører og ledere skal altid være bevidste om deres rolle som voksne rollemodeller for børn og unge.
 • Trænere, instruktører og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.
 • Trænere, instruktører og ledere skal sikre, og selv praktisere, en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.
 • Trænere, instruktører og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.
 • Trænere, instruktører og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Tilsigtet berøring, der kan opfattes krænkende er totalt uacceptabelt.
 • Trænere, instruktører og ledere må ikke krænke børn/unges blufærdighed eller udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter.
 • Instruktører, trænere, ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
De følgende retningslinjer beskriver, hvordan foreningen ønsker at vi alle opfører os over for hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i den daglige gang i foreningen.
 
Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig.
 • I foreningen taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe/udseende.
 • Drillerier og mobning accepteres ikke.
 • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Brug af mobiltelefon under træning accepteres ikke med mindre andet er aftalt med træneren.
 • Fotografering af udøvere i omklædningssituationer og situationer, der kan opfattes krænkende accepteres ikke.
 • I forbindelse med ture/træning med overnatning er der altid mindst 2 voksne med.
 • Forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end instruktørerne/trænerne gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
 • Hvis en træner/instruktør føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er vedkommende træner/instruktør meget velkommen til at kontakte formanden, som vil føre samtalen til protokols, så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.
 • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
 • Såfremt en træner / instruktør skulle indlede et forhold til et medlem under 18 år opfordrer vi kraftigt til, at bestyrelsen informeres. Bestyrelsen vil tage stilling til om træneren skal flyttes fra det pågældende hold, både for medlemmets skyld, og for klubbens og trænerens sikkerhed / omdømme.
 • Gymnastikforeningen Køge Bugt har den holdning, at alle former for seksuel kontakt mellem trænere / ledere / instruktører og de børn og unge under 18 år, som de træner, er helt uacceptable. (Se "skole-lærer paragraffen" - straffelovens §223).

Børneattester

Som et middel til at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb mod børn i idrætsforeninger kræver lovgivningen at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. Det omfatter personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.
 
Alle som er ansat eller tilknyttet Gymnastikforeningen Køge Bugt skal derfor ved ansættelser og herefter hvert 2. år give samtykke til at Gymnastikforeningen Køge Bugt indhenter en børneattest. I forbindelse med længerevarende fravær fra foreningen skal der indhentes en ny børneattest ved genansættelse.
 
Børneattester opbevares af foreningens administrationschef. Spørgsmål om børneattester bedes rettet til administrationschefen.
 
Ved en evt. positiv attest følges DGI's procedure og instruktøren forlader omgående foreningen. Ved henvendelse om mistanke kontaktes DGI for yderligere håndtering af sagen.
 
Opmærksomheden henledes også på "skolelærer-paragraffen" (straffelovens §223) om beskyttelse af børn og unge under 18 år som alle voksne i foreningen skal være bekendt med.
 

Seneste nyheder

Se alle nyheder
Gymnastikforeningen Køge Bugt · Ravnsborgvej 3A · 4600 Køge · Tlf. 40754143 · Mail: admin@koegebugt.dk